Aktivity projektu

  • Management projektu

Cílem aktivity Management projektu je zajistit realizaci projektu dle schválené projektové dokumentace a zajistit správnou a včasnou administraci projektu. Projektový tým je složený z pracovníků managementu a administrace (projektový a finanční manažer) a z pracovníků, kteří řídí a realizují odborné a věcné aktivity projektu (PR manažer, Metodik zapojování veřejnosti, Koordinátor aktivit pro cílové skupiny a Odborný garant).

  • Publicita projektu

Cílem aktivity je efektivně a srozumitelně informovat zapojené subjekty i veřejnost o realizaci projektu (jeho cílech, výstupech, aktivitách atd.), o Fondech EHP a spolupráci s partnerem z Norska. Tento cíl bude naplňován v souladu s komunikační strategií projektu, která bude podrobně rozpracovávat cíl do jednotlivých kroků, popíše nástroje, prostředky, zodpovědné osoby. V rámci aktivity budou vytvořeny webové stránky projektu v české a anglické verzi. Dále vzniknou minimálně 3 tiskové zprávy o projektu, které budou zveřejněny na webových stránkách města Otrokovice a v Otrokovických novinách (min. 2 zprávy), na webových stránkách všech partnerských obcí budou zveřejněny min. 2 tiskové zprávy. Na závěr projektu se uskuteční dvoudenní konference věnovaná výstupům projektu.

  • Získávání zkušeností od zahraničního partnera

Cílem aktivity je získání informací od zahraničního partnera (norského města Fredrikstad) o přípravě a realizaci participace s veřejností. Naplněním cíle přispějeme ke vzdělávání pracovníků veřejné správy a volených zástupců v občanské participaci. Aktivita bude realizována několika způsoby:

1) studijní cesta do partnerského města Fredrikstad pro 24 zástupců realizátora a partnerských měst/obcí/organizací. Složení účastníků cesty: min. 1 zástupce každého českého partnera (tj. celkem 12), za realizátora půjde o volené zástupce města (starosta, místostarosta), osoby z projektového týmu, osoby zainteresované do procesů komunikace s občany ve městě Otrokovice a osoby zabývající se tématy, jež je důležité projednat s veřejností (mobilita, doprava a rozvoj města). Délka studijní cesty: 4 pracovní dny, během nichž norský partner zajistí program studijní cesty zaměřený na sdílení dobré praxe z oblasti participace občanů na rozhodovacích a plánovacích procesech ve městě.

2) konzultace se 2 zástupci zahraničního partnera, kteří se zúčastní vzdělávacího workshopu (v květnu 2023) a závěrečné konference (v únoru 2024). Půjde o jednodenní konzultaci 2 norských expertů z města Fredrikstad se zástupci realizačního týmu a osob zainteresovaných do problematiky zapojování veřejnosti ve městě Otrokovice (cca 10 osob). Konzultace se uskuteční vždy den před nebo den po workshopu/konferenci. Cílem bude odborné posouzení průběhu participačních aktivit probíhajících v Otrokovicích a partnerských obcích (konzultace v květnu 2023) a zhodnocení realizovaných aktivit, jejich průběhu a výstupů s návrhy na další vývoj participace občanů (konzultace v únoru 2024). Do konzultací a zhodnocení průběhu participačních aktivit se budou moci zapojit i zástupci všech českých partnerů.

  • Vzdělávání

Cílem aktivity je vzdělat pracovníky veřejné správy a volené zástupce místní samosprávy (vedení města) v tématu občanské participace. Bude realizováno celkem 6 vzdělávacích workshopů, které budou organizovány jako tři dvoudenní workshopy. Workshopů se budou účastnit jak zástupci města Otrokovice, tak zástupci všech partnerských obcí/organizací. Jednoho dvoudenního bloku se zúčastní coby lektoři i dva zástupci zahraničního partnera (v květnu 2023). V rámci zbývajících dvou bloků workshopů budou mít experti zahraničního partnera on-line vstup, který bude konsekutivně tlumočen.

  • Aktivity zapojování veřejnosti v Otrokovicích

Cílem aktivity je rozvíjet formální a neformální aktivity zapojování veřejnosti vč. mladé generace, žen, seniorů, osob se zdravotním postižením a sociálně slabších občanů do rozhodování. Základním tématem, na kterém budeme společně s osobami z cílový skupin pracovat v Otrokovicích, je aktualizace Akčního plánu udržitelné městské mobility Otrokovice. Toto téma jsme zvolili proto, že se týká všech cílových skupin projektu a cílových skupin participace. K zapojování jednotlivých cílových skupin však chceme přistupovat odlišně. Připomínkování dokumentu bude mít dva cíle. Prvním bude prioritizace stávajících dosud nerealizovaných cílů ze stávajícího akčního plánu, druhým cílem bude návrh nových cílů, o které by měl být akční plán doplněn.

1) Dotazování veřejnosti prostřednictvím webové aplikace.

2) Besedy s cílovou skupinou Senioři. Uspořádáme 3 besedy v délce 1,5 hodiny, které se uskuteční v rámci setkání všech tří klubu seniorů, které v Otrokovicích máme.

3) Beseda s cílovou skupinou osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny. Uspořádáme besedu s touto cílovou skupinou ve spolupráci s organizací Naděje, která v Otrokovicích provozuje 6 sociálních služeb.

4) Beseda s cílovou skupinou sociálně slabších občanů. Uspořádáme besedu v délce 1,5 hodiny ve spolupráci s Charitou Otrokovice.

5) Beseda s cílovou skupinou ženy. Uspořádáme besedu ve spolupráci s MŠ Otrokovice v délce 1,5 hodiny.

6) Workshop pro studenty a žáky. Pro cílovou skupinu dětí a mládeže chceme připravit aktivitu, která přitáhne jejich pozornost k tématu udržitelné dopravy. Žáci (ve věku 13 – 17 let) zpracují projekt na téma Doprava v Otrokovicích v roce 2050. Do realizace aktivity se zapojí žáci středních a základních škol v Otrokovicích.

7) Veřejné projednávání. Po vyhodnocení a zapracování navržených cílů do dokumentu bude veřejnost vyzvána k připomínkování prostřednictvím elektronického připomínkovacího formuláře. Po vypořádání připomínek bude uspořádáno veřejné setkání za účelem projednání aktuální verze dokumentu Aktualizace Akčního plánu udržitelné městské mobility. Finální verze dokumentu bude předložena orgánům města ke schválení.

8) Vytvoření dokumentu Instrukce Zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování. Díky Instrukci dojde k začlenění komunikace s veřejností do rozhodovacích procesů ve městě Otrokovice.

  • Aktivity zapojování veřejnosti v partnerských obcích

Cílem aktivity je rozvíjet formální a neformální aktivity zapojování veřejnosti v partnerských obcích. Téma zapojování si každá partnerská obec vybrala dle svých potřeb. Některé obce budou podobně jako město Otrokovice řešit téma dopravy, jiné obce zajímá úprava veřejného prostoru nebo celého sídliště. Tím budou aktivity zapojování pestřejší a bude užitečnější sdílet zkušenosti z procesu zapojování veřejnosti v rámci aktivit k tomu určených.

Plánujeme, že v každé zapojené obci a ve všech obcích zapojeného mikroregionu se uskuteční aktivity participace s občany.

1) V každé obci proběhne informační kampaň či akce ve vztahu k projednávanému tématu (budou zveřejněny minimálně 2 tiskové zprávy o realizaci projektu, pozvánky na akce, zveřejnění výstupů).

2) V každé zapojené obci bude probíhat dotazování veřejnosti elektronickou nebo tištěnou formou.

3) V každé obci bude probíhat veřejné projednávání návrhu řešení nebo návrhu strategického dokumentu.