Konference završila mezinárodní projekt Zapojení veřejnosti do rozvoje obce

Předávat si zkušenosti, čerpat z příkladů dobré praxe a realizovat je při komunikaci s občany bylo hlavním cílem projektu města Otrokovice, do kterého bylo zapojeno jedenáct měst a obcí z Česka, mikroregion Ivančicko sdružující 14 obcí  a také norské město Fredrikstad.

Více než dva roky se partneři projektu scházeli, aby řešili témata, které je spojují. „Přesto, že každé město či obec je něčím specifická a zabývá se jinými tématy, jednu věc mají společnou – komunikaci s občany. Často se ale potýkají ze strany občanů s nezájmem o oficiální informace. Stává se, že lidé raději věří médiím a sociálním sítím, kde jsou data často zkreslena. Za pomoci odborníků na témata komunikace ve veřejné správě všichni partneři absolvovali tři intenzivní vícedenní workshopy, jak efektivně informace lidem předávat a jak je do rozhodování o rozvoji obce více zapojit,“ uvedla manažerka projektu Eva Matulová.

Na základě získaných zkušeností obce postupně vytvořily komunikační plán pro dané téma, který také realizovali. „V každém městě či obci byl plán trochu jiný v závislosti na podmínkách, které mají. Obvykle byla součástí komunikačního plánu veřejná setkání s občany či dotazníková šetření. Do aktivit byly zapojeny také různé specifické cílové skupiny jako například senioři, děti, osoby sociálně vyloučené nebo osoby se zdravotním postižením,“ doplnila Eva Matulová.

V Otrokovicích se hlavním tématem komunikovaným prostřednictvím projektu stalo řešení dopravy na Baťově. Občané byli nejdříve osloveni prostřednictvím dotazníku distribuovaného do všech schránek ve městě jako součást Otrokovických novin. Po zpracování všech informací a jejich implementace do Plánu organizace dopravy na Baťově následovalo veřejné setkání s občany, které se těšilo hojné účasti a nabídlo bouřlivou, ale zároveň plodnou diskuzi. Všechny takto získané postřehy od občanů budou i dále tvořit podklady pro řešení dopravní situace ve vytýčené lokalitě.   

Průběh projektu v jednotlivých obcích byl shrnut v rámci konference, ve které vystoupili všichni partneři projektu se svými příspěvky, a to včetně zahraničního partnera z norského města Fredrikstad. Jeho návštěva byla současně jednou z prvních aktivit celého projektu, protože nastavení komunikace občanů s veřejným i soukromým sektorem je zde na vysoké úrovni a jako samozřejmá součást všech aktivit s dopadem na dění ve městě. Z Norska si tak účastníci přivezli mnoho zkušeností, které se pak snažili realizovat v českém prostředí.

Cílem projektu bylo zlepšení schopnosti veřejné správy reagovat na potřeby obyvatel prostřednictvím zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a zajištění rozvoje odborných kompetencí zaměstnanců veřejné správy a volených zástupců v oblasti občanské participace.

Tento cíl byl podle výsledků dosažen. „Celý projekt byl velmi inspirativní a přinesl nejen zkušenosti z praxe, ale i řadu odborných zkušeností a dovedností, se kterými můžeme pracovat i nadále. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit prostředí města, ve kterém budou mít občané kvalitní podmínky pro život  a dostatek informací o nabízených možnostech i aktuálním dění. Věřím, že tak dojde k posílení sounáležitosti s místem, ve kterém lidé žijí, a zvýšení zájmu podílet se na jeho chodu a rozvoji,“ uzavřela starostka města Otrokovice Hana Večerková.  

Projekt s registračním číslem GG-MGS1-003 je v plné výši financován z Fondů Evropského hospodářského prostoru, do kterého přispívá Norsko, Lichtenštejnsko a Island.

Město Otrokovice má v projektu roli žadatele a hlavního realizátora, partnery projektu jsou norský Fredrikstad, dále pak obce a města Halenkovice, Jeseník, Kopřivnice, Kurovice, Kutná Hora, Nová Dědina, Říčany, Turnov, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Žlutava a Mikroregion Ivančicko.

Termín realizace 1.4.2022 – 30.4.2024

Rozpočet: 4 869 846 Kč